Username :
Password :

 

สมัครสอบฟรี   ลืมรหัสผ่าน   

Last Update: 27/05/2015
ยากหรือง่าย ข้อสอบโควตา มข.
ยากสุดๆๆๆๆๆๆ
ยากอยู่นะ ทำได้นิดๆ
กลางๆได้บ้างไม่ได้บ้าง
ไม่ยากเท่าไหร่ ได้เป็นส่วนมาก
  
ดูแบบสำรวจอื่น ดูผลโหวตทั้งหมด
     

วิธีคิดคะแนนเพื่อใช้เป็นเกฑณ์ในการคัดเลือก ของ มข. ล่าสุด

                     วิธีคิดคะแนนเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
 
      การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรงประจำปีการศึกษา2555แบ่งการคัดเลือกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ

       กลุ่มที่ 1 รับจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช.3) ในโรงเรียน / วิทยาลัยต่างๆ ที่ตั้งอยู่ใน 19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      กลุ่มที่ 2 รับจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)  ในเขตภาคเหนือและเขตภาคใต้

     กลุ่มที่3 รับจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการสังกัดโรงพยาบาลของรัฐ /รัฐวิสาหกิจและกระทรวงสาธารณสุข
   
     โดยผู้สมัครกลุ่มที่ 1 จะสามารถสมัครสอบสาขาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ 1 อันดับ คือ อันดับที่ 1 ส่วนผู้สมัครที่เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะสามารถเลือกสาขาของมหาวิทยาลัยเครือข่ายได้อีก 4 อันดับ (ดูระเบียบการรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 หน้า 10-36)
   
      ทั้งนี้เฉพาะกลุ่มที่1 และกลุ่มที่3 กำหนดให้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก
1. คะแนนสอบกลุ่มสาระวิชาที่กำหนด (ดูระเบียบการฯ หน้า 1  - 9)  ซึ่งประกอบด้วยผลสอบกลุ่มสาระวิชาหลัก(มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการจัดสอบเองในระหว่างวันที่ 29–31 ตุลาคม 2554) และหรือกลุ่มสาขาวิชาเฉพาะ(คณะศิลปกรรมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการจัดสอบในระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2554) และวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และหรือวิชาความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2554 โดยใช้รหัสประจำตัวประชาชนที่ให้ไว้ในการสมัครสอบในการสอบเทียบคะแนนกับ GAT PAT มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกให้ค่าน้ำหนักรวมกันเท่ากับร้อยละ 95 สำหรับกรณีผู้สมัครกลุ่มที่1 แต่ให้ค่าน้ำหนักรวมกันเท่ากับร้อยละ 100 สำหรับกรณีผู้สมัครกลุ่มที่ 3 ทั้งนี้ผู้สมัครทั้ง2 กลุ่มต้องสอบครบทุกรายวิชาตามที่คณะ / สาขาวิชากำหนดสำหรับสาขาของมหาวิทยาลัยเครือข่ายจ ะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครที่ไม่ผ่ านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น โดยจะใช้คะแนนของแต่ ละวิชาที่กำหนดไว้ในการพิจารณา ซึ่งจะต้องผ่านเงื่อนไขเบื้องต้นของคะแนนบางวิชา (ถ้ามีการกำหนดไว้) และจะคัดเลือกเป็นผู้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไว้เพียงสาขาเดียว ตามอันดับที่เลือกสูงสุดเท่านั้น

2.  คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 5  ภาคการศึกษา ให้มีค่าน้ำหนักร้อยละ 5 สำหรับกรณีผู้สมัครกลุ่มที่1 แต่ให้มีค่าน้ำหนักร้อยละ 0 กรณีผู้สมัครกลุ่มที่3 และไม่ได้ใช้สำหรับการพิจารณาคัดเลือกสาขาของมหาวิทยาลัยเครือข่าย

3.  ผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายหรือทดสอบอื่นๆ  ตามที่มหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชากำหนดเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมก่อนการรับเข้าศึกษาแต่ทั้งนี้ไม่คิดค่าน้ำหนักคะแนน

                      การคิดคะแนนรวมที่นำมาใช้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร
     คะแนนรวมที่นำมาพิจารณาในการคัดเลือกผู้สมัครกลุ่มที่ 1 จะเท่ากับผลรวมของคะแนนสอบกลุ่มสาระวิชาที่กำหนด (คะแนนเต็ม 95 คะแนนทุกสาขาวิชา) และคะแนนจาก GPAX (คะแนนเต็ม 5 คะแนนทุกสาขาวิชา) โดยคะแนนจาก GPAX คิดจากคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 5 ภาคการศึกษาดังนั้นคะแนนเต็มรวมที่นำมาพิจารณามีค่าเท่ากับ 100 คะแนน สำหรับการคิดคะแนนของสาขาของมหาวิทาลัยเครือข่ายจะนำคะแนนแต่ละวิชาที่กำหนดไว้ที่ได้แปลงให้มีคะแนนเต็ม 100 ทุกวิชามารวมกัน คะแนนเต็มของแต่ละสาขาก็จะแตกต่างกันไป 2 ส่วนคะแนนรวมที่นำมาพิจารณาในการคัดเลือกผู้สมัครกลุ่มที่3 จะพิจารณาจากคะแนนสอบกลุ่มสาระวิชาที่กำหนดเท่านั้นและมีคะแนนเต็ม 100 คะแนนเนื่องจากไม่คิดคะแนนจาก GPAX


       การคิดคะแนนกลุ่มสาระวิชาที่กำหนด  (วิชาหลักและ GAT และะหรือ PAT)
 
      คะแนนทุกวิชาที่นำมาคิดจะต้องผ่านเงื่อนไขและหรือเกณฑ์ขั้นต่ำที่คณะ / สาขาวิชานั้นๆกำหนดโดยมีวิธีคิดดังนี้

1.  รวมคะแนนตามเงื่อนไขและหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้(ดูระเบียบการฯหน้า 1 - 9) ในกรณีที่มีการกำหนดเงื่อนไขและหรือเกณฑ์ขั้นต่ำให้ตรวจดูว่าผ่านเงื่อนไขหรือไม่และหรือคะแนนวิชานั้นๆผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าหรือไม่ หากไม่ผ่านเงื่อนไข
หรือเกณฑ์ขั้นต่ำจะไม่ได้รับการพิจารณา

2.  ทุกกลุ่มสาระวิชาหลักมีคะแนนเต็มวิชาละ100 คะแนนส่วนวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติซึ่งมีคะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนนจะถูกแปลงให้มีคะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนนโดยแต่ละวิชามีน้ำหนักตามที่ระบุในระเบียบการฯ หน้า 1 – 9 ทั้งนี้กำหนดให้กลุ่มสาระวิชาที่กำหนดมีค่าน้ำหนักรวมกันเท่ากับร้อยละ 95 สำหรับกลุ่มที่1 แต่ให้ค่าน้ำหนักรวมกันเท่ากับร้อยละ 100 สำหรับกรณีผู้สมัครกลุ่มที่ 3 อนึ่งคะแนนกลุ่มสาระวิชาที่กำหนดจะประกอบด้วยทศนิยม 3  ต าแหน่ง ถ้าทศนิยม
ตำแหน่งที่4 มีค่าตั้งแต่5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น            

ขอบคุณ   http://reg2.kku.ac.th/eregistration/2555/howtorank2555.pdf    


ข่าวโดย : มดตะนอย เมื่อ 2012-06-08 14:31:30