Username :
Password :

 

สมัครสอบฟรี   ลืมรหัสผ่าน   

Last Update: 22/05/2015
ถ้าพูดถึง มช. คุณจะนึกถึงอะไรมากที่สุด?
อ่างแก้ว
ลูกช้าง
รับน้องขึ้นดอย
ศาลาธรรม
  
ดูสำรวจอื่น ดูผลโหวตทั้งหมด

โควตา มช. 57 รับสมัครสอบคัดเลือก นร.เขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด
ผู้สมัครสอบโปรดทราบ

     1. โปรดอ่านประกาศรับสมัครและขั้นตอนการสมัครให้ละเอียด หากมีข้อสงสัย ให้สอบถามที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-943071 ต่อ 108, 131 - 134 ในวัน และเวลาราชการ

     2. วิธีการสมัครสอบประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบต้องดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วน ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

     3. เลขประจำตัวประชาชน, ชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัครจะใช้ในการยืนยันตัวบุคคล ทั้งในขั้นตอนการสมัครสอบและการเข้าสอบ ฉะนั้นจึงต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง...คลิกที่นี่ ...เพื่ออ่านรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร

     4. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูล โรงเรียนที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.4-6 ให้ถูกต้อง

     5. ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2556 ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลอันดับการเลือกได้ แต่ยังสามารถแก้ไขข้อมูล
ส่วนตัวได้

คุณสมบัติ

-  เป็นนักเรียนชั้น ม.4,ม.5,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ของโรงเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้..
1. จังหวัดเชียงใหม่
2. จังหวัดลำปาง
3. จังหวัดแพร่
4. จังหวัดเชียงราย
5. จังหวัดน่าน
6. จังหวัดลำพูน
7. จังหวัดพะเยา
8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9. จังหวัดพิษณุโลก
10. จังหวัดนครสวรรค์
11. จังหวัดอุตรดิตถ์
12. จังหวัดเพชรบูรณ์
13. จังหวัดตาก
14. จังหวัดกำแพงเพชร
15. จังหวัดสุโขทัย
16. จังหวัดพิจิตร
17. จังหวัดอุทัยธานี

ปฏิทินการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2557

วัน เดือน ปี กิจกรรม
วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 25556 นักเรียนดำเนินการสมัครทาง Internet เว็บนี้
วันที่ 13-16 สิงหาคม 2556 โรงเรียนส่งใบสมัครและเอกสารให้มหาวิทยาลัย
วันที่ 10-20 กันยายน 2556 นักเรียนดำเนินการสมัครโครงการแพทย์ชนบท/ODOD ทาง Internet เว็บนี้
วันที่ 9 ตุลาคม 2556 ประกาศเลขที่นั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/จำนวนโควตาที่จัดสรรให้ และผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบทาง www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ประกาศผังห้องสอบทาง www.reg.cmu.ac.th ผู้สมัครพิมพ์ผังห้องสอบของตัวเองเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2556 ดำเนินการสอบคัดเลือกตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
วันที่ 10 มกราคม 2557 ประกาศผลการสอบข้อเขียนทาง  www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 13 มกราคม 2557 ทดสอบความพร้อมและตรวจร่างกาย คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท/ODOD/
วันที่ 16 มกราคม 2557 ตรวจร่างกาย คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 17 มกราคม 2557 สอบสัมภาษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 18 มกราคม 2557 สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เอกซเรย์
คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท/ODOD
คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 25-26 มกราคม 2557

สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ผู้สอบผ่านข้อเขียน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกคณะยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ โครงการร่วม แพทย์ชนบท/ODOD และคณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศผลการสอบข้อเขียน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทาง www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2557 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าระบบพิมพ์เอกสารไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคา
วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อผ่อนผันการเสียค่าธรรมเนียมการศึกษา
(คณะที่นักศึกษาสังกัด)
วันที่ 29 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2557 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Clearing House  ทาง website  www.cuas.or.th
วันที่ 7 มิถุนายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทาง Internet http://www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2557 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา


ข่าวโดย : พี่อ้อม เมื่อ 2013-07-10 13:43:46