Username :
Password :

 

สมัครสอบฟรี   ลืมรหัสผ่าน   

Last Update: 26/05/2015
ลองทำข้อสอบ Pre โควตา มชแล้ว เป็นยังไงกันบ้าง
ยากโคตร ทำไม่ค่อยได้
ยากนิดๆ แต่พอทำได้
ปานกลาง ชิลๆ 50-50
ง่ายมาก คะแนนเต็มแน่นอน
  
ดูสำรวจอื่น ดูผลโหวตทั้งหมด

ปฏิทินโควตา มช. 56

ปฏิทินการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ปีการศึกษา 2556วัน เดือน ปี

กิจกรรม

วันที่   3-20   กันยายน  2555

นักเรียนดำเนินการสมัครทาง Internet http://www.reg.cmu.ac.th

วันที่ 21-28 กันยายน  2555

โรงเรียนส่งใบสมัครและเอกสารให้มหาวิทยาลัย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

ประกาศเลขที่นั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / จำนวนโควตาที่จัดสรรให้ และผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ทาง Internet://www.reg.cmu.ac.th

วันที่ 3 ธันวาคม 2555

ประกาศผังห้องสอบทาง Internet http://www.reg.cmu.ac.th ผู้สมัคร พิมพ์ผังห้องสอบของตัวเองเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ

วันที่ 15 -16 ธันวาคม 2555

ดำเนินการสอบคัดเลือกตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

วันที่ 4 มกราคม 2556

ประกาศผลการสอบข้อเขียนทาง  Internet http://www.reg.cmu.ac.th

วันที่ 7 มกราคม 2556

ทดสอบความพร้อมและตรวจร่างกาย เอกซเรย์ คณะแพทยศาสตร์/ คณะทันตแพทยศาสตร์/โครงการแพทย์ชนบท/ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม/ODOD/ ทันตแพทย์เพิ่ม

วันที่ 12 มกราคม 2556

สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ / คณะทันตแพทยศาสตร์/โครงการแพทย์ชนบท/ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม/ ODOD/ทันตแพทย์เพิ่ม

วันที่   2-3  กุมภาพันธ์ 2556

สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ผู้สอบผ่านข้อเขียน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกคณะยกเว้นคณะแพทยศาสตร ์คณะทันตแพทยศาสตร์ และโครงการร่วม (แพทย์ชนบท/ผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม/ODOD/ทันตแพทย์เพิ่ม)มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียด เพิ่มเติมในประกาศผลการสอบข้อเขียน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ทาง Internet http://www.reg.cmu.ac.th

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์การเข้าศีกษาใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยส่งชื่อให้ Clearing House ตัดสิทธิ์ Admissions

วันที ่มีนาคม 2556

นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Clearing House ทาง website www.cuas.or.th

วันที ่มีนาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House และมีสิทธิ์เข้า ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทาง Internet http://www.reg.cmu.ac.th

ปลายเดือนพฤษภาคม 2556

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาข่าวโดย : พี่มดตะนอย เมื่อ 2012-07-16 10:07:07